تازه رفتم کلش یه کلن زدم tm bax لطفا بیاین کلنم تا قویش کنیم . راستی خانوم عزیمی اینجا یه محیطه سرگرمیه نه دوس یابی اگه دنباله دوس میگردی باید بهت بگم یه نیش ترمز بزن سایته دوست یابی همین بغله.