کره و ازبک 1 و 2 ایران ششم! باور نکردنی .

کیروش:بازی مرگ و زندگی در پیش داریم.

به امید پیروزی تیم ملی ایران .