سلام و سپاس و تشکر از کسانی که عضو گروه شدند . گروه ما یعنی گروه خرید و فروش بازیکن از رتبه 44 گروه به رتبه 14 گروه سعود کرد یعنی 30 گروه را پشت سر گذاشت و این سعود در 4 روز افتاد . امیدوارم موفق و پیروز باشید . مدیر اصلی گروه : تیم من و خدا