رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
11981
semnann
100 0 0
11982
werona1
100 0 0
11983
shahaab
100 0 0
11984
BolBol
100 0 0
11985
فـولاد
100 0 0
11986
Atletikol
100 0 0
11987
chell40
100 0 0
11988
ذوب آهـن
100 0 0
11989
صبـا
100 0 0
11990
barsava
100 0 0
11991
sarayevoo
100 0 0
11992
شاهkhanپور
100 0 0
11993
barbarha
100 0 0
11994
شالیزار
100 0 0
11995
طوفان شن
100 0 0
11996
فتح مشهد
100 10 0
11997
عمرا" اگه بتونی
100 0 0
11998
khatoon
100 0 0
11999
همامشهد
100 0 0
12000
_
70 0 0