سلام به همه دوستانی که تا اینجا این گروه را همیاری کرده اند این گروه در بازی کلش اف کلنزۀ کلن زده و هرکدام از دوستان خاست می تواند به کلن ملحق شود

نام کلن=(سکوت....)حتما باید ان  چهار نقطه باشد