هرکس تیمش را نمی خواهد می تواند ایمیل ورمز عبور ان را به من بدهد