هرکس تیمش را نمی خواهد می تواند ایمیل و رمز عبورش را به من بدهد تا من ان تیم را نگهدارم