یوز های ایرانی در شب بد شانسی در زمین چین به تساوی 0-0 دستیافتند.سانتر ها هم به کمک ایران نیامد.