اگر انتخابها درست و از روی شایسته سالاری باشد مربیان جوان و با دانش ایرانی خیلی بهتر از هر گزینه خارجی می باشند ...