اولین نفری که وارد گروه میشه مدیر دوم گروه میشه 

به جز رئالیا و رفدارای رونالدو