از نظر کار شناسان 88 درصد احتمال داره توپ طلا به دست رونالدو یا مسی  میرسد