ببینید اثلا چیز عجیبی نیست چون واقعیت اینکه رونالدو دیگه پیر شده