مگه این تماشاگران{تماشاگرای سوباسا}برای دیدن بازی های فوتبال ژاپن بیان تو کرونا