رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
یزدان خواهان5
100 100 47300
42
gaptih
100 100 47300
43
captie
90 100 47000
44
پدیدگان اردبیل
90 95 46700
45
پرسپولیس سیستان9
100 100 46600
46
شهرداری اردبیل
90 95 46500
47
haptib
80 100 45500
48
پرسپولیس مرصاد
100 100 45300
49
kaptiy
80 100 45200
50
یزدان خواهان7
100 100 44900
51
بـرزیل
90 100 44900
52
پرسپولیس سیستان
75 90 44600
53
مدافعان حرم2016
75 100 44200
54
عقاب خشمگین
70 90 44100
55
iaptii
100 100 43500
56
پرسپولیس سیستان7
100 100 43400
57
خدای جذابیت
100 100 42300
58
fc.shams
95 100 42200
59
ایلام جوان
95 100 42200
60
gaptis
70 100 42100