رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
یزدان خواهان 3
85 100 41800
62
دل گیرم
85 100 41300
63
استقلال
90 100 41200
64
bytamiaf
85 100 41100
65
aaptiw
95 100 40900
66
تیرپابان
100 100 40900
67
aytamiaq
75 100 40800
68
خرکی های دوست داشتنی
100 100 40700
69
تاج کرمانشاه
100 100 40600
70
شهریار تبریز
100 100 40500
71
هکر کله خراب
85 100 40200
72
شاره که م جوانرو
80 100 40200
73
persepolis bikah
25 70 39900
74
power full
65 50 39700
75
ایران98
100 100 39700
76
baroog
95 100 39400
77
یزدان خواهان6
90 90 39300
78
Banashankari
85 100 39200
79
fc.kalantar
95 100 39000
80
bytamiay
95 100 38500